OFICJALNY PARTNER


Regulamin

I Definicje

1. NEWSER.INFO - oznacza Virtual People Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie: ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307493, NIP UE 851-30-57-306, REGON 320524907, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000 PLN(wpłacony w całości).

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

3. Portal, Portal NEWSER.INFO - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Virtual People Sp. z o.o., umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez NEWSER.INFO i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez Virtual People Sp. z o.o. w domenie www.NEWSER.INFO.

4. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez NEWSER.INFO lub Partnerów NEWSER.INFO, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez NEWSER.INFO i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez NEWSER.INFO pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują NEWSER.INFO.

5. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Virtual People Sp. z o.o..

6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

7. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:

  • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu NEWSER.INFO lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu NEWSER.INFO za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS)
  • Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej NEWSER.INFO lub jej Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom,
  • Usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu NEWSER.INFO, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową, jak również umożliwiające zawarcie lub przedłużenie umowy na utrzymanie domeny internetowej obsługiwanej przez NASK, EURID oraz WWD.

II Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności NEWSER.INFO.

2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez NEWSER.INFO i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.


III Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług


1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.


IV Warunki techniczne


1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stworzenie i wypromowanie portalu społeczno-informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji"
Wartość projetku: 16o 6oo PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześcset PLN
Wysokość dofinansowania: 99 791,73 PLN | Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84822,97 PLN | Udział Budżetu Państwa: 14968,76 PLN


NA SKRÓTY

Najważniejsze podstrony w serwisie

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.