OFICJALNY PARTNER


Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

autor: super-mario, zredagował: admin, opublikowany: 12:56, 02.05.2012, czytany: 3110 razy

Często dochodzi do sytuacji, w której ktoś wycina drzewo z nieruchomości, której jest właścicielem po czym zostaje bardzo przykro zaskoczony wysokością kary, którą musi z tego powodu zapłacić Co do zasady, w Polsce wycinka drzew nie może być samowolna. Kwestie te szczegółowo reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 151, poz. 120, dalej jako UoP).

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy usunięcie drzew z terenu nieruchomości musi zostać poprzedzone wydaniem zezwolenia przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta, które wydaje się na wniosek (art. 83 UoP). W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną drzewa przeznaczone pod wycinkę wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Właściciel nieruchomości, jej użytkownik wieczysty lub też jej posiadacz, za zgodą właściciela nieruchomości, w celu dokonania legalnej wcinki drzew powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Wniosek taki musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • nazwę gatunku drzewa,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dla wnioskodawcy wypełnienie wniosku może okazać się szczególnie uciążliwe w sytuacji, gdy pozwolenie dotyczy mocno zadrzewionej nieruchomości wymaga to od wnioskodawcy wykonania szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew, a następnie naniesienie ich na mapę. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pień rozdwaja się poniżej 130 cm to wówczas każdy pień traktuje się, jak odrębne drzewo.

Zgodnie z art. 83 UoP wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy między innymi drzew: w lasach, drzew owocowych za wyjątkiem drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, na plantacjach drzew, drzew, których wiek nie przekroczył 10 lat, usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, usuwanych na podstawie decyzji organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem powodziowym, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także drzew stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za wycinkę. Opłaty te nalicza i pobiera organ, który wydaje pozwolenie. W przypadku, gdy w zezwoleniu na wycinkę organ określił obowiązek przesadzenia drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi drzewami odracza się wówczas na okres 3 lat od wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie.

W takiej sytuacji, jeżeli po 3 latach od dnia przesadzenia lub nasadzenia, drzewa zachowały żywotność, albo nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości - należności tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu przez organ. W przeciwnym razie posiadacz nieruchomości obowiązany jest zapłacić opłatę.

Wysokość opłat za usunięcie drzew zależy od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Szczegółowy wykaz opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa konkretnego gatunku określony został w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012. Opłat za wycinkę drzew nie pobiera się między innymi w przypadku usunięcia drzew, na których usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych, które posadzono na nieruchomości wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

 

money.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stworzenie i wypromowanie portalu społeczno-informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji"
Wartość projetku: 16o 6oo PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześcset PLN
Wysokość dofinansowania: 99 791,73 PLN | Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84822,97 PLN | Udział Budżetu Państwa: 14968,76 PLN


NA SKRÓTY

Najważniejsze podstrony w serwisie

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.